banner1
banner2
banner5
X

Elmydama bäsdeşlik bahalary bilen ýokary hilli bolmagy üpjün edýäris

“Sichuan Kingoda” aýna süýümli kärhanaGO

“Sichuan Kingoda Glass Fiber Co., Ltd.” bu ugurda 20 ýyl işlän döwründe innowasiýa işinde batyrgaý boldy we birnäçe ösen önümçilik tehnologiýalaryny we bu ugurda 15+ patent aldy, halkara derejesine ýetdi we girizildi. amaly ulanmak.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
kompaniýa-bg

biziňönümleri

Önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edildi we müşderilerden köp sanly seslenme gazandy.

BILEN GEL. .N
Biziň kompaniýamyz

 • BIZ hakda
 • Taryh
 • GURAMA

Kingoda aýna süýümli zawod 1999-njy ýyldan bäri ýokary hilli aýna süýümini öndürýär. Kompaniýa ýokary öndürijilikli aýna süýümini öndürmegi maksat edinýär.20 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bilen, aýna süýümini professional öndüriji.Ammar 5000 m2 meýdany tutýar we Çengdu Şuangliu howa menzilinden 80 km uzaklykda. Önümlerimiz ABŞ, Ysraýyl, Japanaponiýa, Italiýa, Awstraliýa we dünýäniň beýleki ösen ýurtlaryna satyldy we müşderiler tarapyndan ynamdar.

2006-njy ýyldan başlap, özbaşdak ösen we intellektual eýeçilik hukuklaryna eýe bolan “EW300-136 süýümli aýna önüm öndürmek prosesi tehnologiýasy” ulanyp, täze material ussahanasy 1 we täze material ussahanasy 2 gurmak üçin yzygiderli maýa goýdy;2005-nji ýylda kompaniýa 2116 mata we köp gatly elektron zynjyr tagtalary üçin 7628 elektron mata ýaly ýokary derejeli önümleri öndürmek üçin halkara ösen tehnologiýalaryň we enjamlaryň doly toplumyny hödürledi.

 • Baş direktor
 • Maliýe bölümi
 • In Engineeringenerçilik bölümi
 • Tehniki bölüm
 • Marketing bölümi
 • Baş dolandyryş bölümi
hyzmaty

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Aýlyk önümçilik
  3000+

  Aýlyk önümçilik

  Zawodymyzyň aýlyk önümçiligi 3000 tonnadan geçýär.
 • Tehniki işgärler
  360+

  Tehniki işgärler

  Bizde 360-dan gowrak tejribeli tehnik bar.
 • Tejribe
  20+

  Tejribe

  20 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.
 • Meýdany
  5000+

  Meýdany

  Zawodymyz 5000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar.

ArzaTaslamalar

 • Programma taslamalary (1)
 • Programma taslamalary (2)

MüşderiBaha bermek

 • Hil hemme zady ýeňýär
  Hil hemme zady ýeňýär
  Köp ýyllaryň dowamynda “Sichuan Kingoda Glass Fiber Co., Ltd.” hemişe iň berk hil gözegçiligini berjaý etdi we aýna süýümini kämilleşdirdi, bu alyjylarymyzyň we satyjylarymyzyň görmek isleýän zady.
 • Müşderiler Kingoda önümlerini halaýarlar
  Müşderiler Kingoda önümlerini halaýarlar
  Kingoda tarapyndan üpjün edilýän harytlaryň müşderileriň halaýan görnüşine öwrülmeginiň sebäbi, hemme ýerde mahabatlandyrylmagymyz we mahabatlandyrmagymyz däl, Kingodanyň abraýynyň hakykatdanam edilendigi.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Süýümli aýna gollanma: zatlar ...

  Güýçliligi, berkligi we köp taraplylygy sebäpli süýümli aýna aýlanmak binanyň gurluşygy, poslama garşylyk, energiýa tygşytlamak, t ... ýaly köp ugurlarda giňden ulanyldy.
  Koprak oka
 • B-iň soňky ulanylyşy ...

  Recentlyaňy-ýakynda awtoulag ýollarynyň in engineeringenerçilik gurluşygynyň çalt ösmegi bilen asfalt beton konstruksiýalaryň tehnologiýasy çalt ösüş gazandy we köp sanly ýetişen we ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Highokary derejeli gollanma ...

  Qualityokary hilli, çydamly we ygtybarly turba gaplaýan mata we in engineeringenerçilik ýangyç turbalaryny örtýän materiallara bolan islegiň artmagy bilen, süýümli aýna ...
  Koprak oka